ДКЦ І Св. Клементина-Варна ЕООД

   
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »                                                          ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (СТАР)

»Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, email: bic@bia-bg.com


Диагностично – консултативен център I 

"Света Клементина-Варна” ЕООД

гр. Варна, бул.”Съборни” № 40, тел.: 052  603 802, факс:  052  608 001 , на основание Заповед № 24 от 11.08.2023 г. на управителя на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД,

                                                       О Б Я В Я В А
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи както следва:

        1.1. Площи за разполагане на рекламни съоръжения – снап рамки с размери 70 см х 100 см – 30 бр. върху стените и фоайето на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД, при следните условия:

ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


Диагностично – консултативен център I
„Света Клементина-Варна” ЕООД

гр. Варна, бул.”Съборни” № 40, тел.: 052  603 802, факс:  052  608 001 , на основание Заповед № 18 от 30.03.2023 г. на управителя на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД,

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща както следва:

     1.1. Помещение за стоматологичен център, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” №

     40, източното крило на третия етаж в Първи корпус на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД,

     състоящо се от 6 /шест/ кабинета, битовка и помощни помещения с обща квадратура 285,46 кв.м,   

      при следните условия:

     ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


Диагностично – консултативен център I

„Света Клементина-Варна” ЕООД

гр. Варна, бул.”Съборни” № 40, тел.: 052  603 802,

на основание Заповед №11 от 08.03.2023 год. на управителя на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД,

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот  публична -  общинска собственост, представляващи както следва:

               1.1. Място за разполагане на автомат за топли напитки с полезна площ от 1 кв.м, външна фасада, отляво на централния вход на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД.

                1.2. Място за разполагане на автомат за топли напитки с полезна площ от 1 кв.м, външна фасада, отдясно на централния вход на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД.

               1.3. Място за разполагане на автомат за топли напитки с полезна площ от 1 кв.м, първи корпус, първи етаж, във фоайето на централния вход на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД, при следните условия:

 ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


Диагностично – консултативен център I „Света Клементина-Варна” ЕООД

гр.Варна, бул. „Съборни“ 40

на основание Заповед № 5 от 26.01.2023г. на управителя на

ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи както следва:

1. Помещение – лекарски кабинет с основна площ 14,68 кв.м и 7,23 кв.м допълнителна площ, както и помощни части от 1,86 кв.м, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж

2. Помещение с полезна площ  24,7 кв.м и 16,5 кв.м производствено помещение, разположено в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус до главния вход, при следните условия:

 ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


Диагностично – консултативен център I „Света Клементина-Варна” ЕООД

гр.Варна, бул. „Съборни“ 40

на основание Заповед № 1 от 04.01.2023г. на управителя на 

ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща както следва:

1. Помещение, предназначено за аптека, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” №40,  до  централния вход на Първи корпус на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД с обща квадратура 99,7  кв.м както следва: търговска площ 53,7 кв.м, складови помещения 32 кв.м и помощни помещения 14кв.м, при следните условия:

ОБЯВА

         ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


Диагностично – консултативен център I „Света Клементина-Варна” ЕООД
гр. Варна, бул.”Съборни” № 40,

 

на основание Заповед № 42 от 06.12.2022г. на управителя
на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД,

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща както следва:

        1. Помещение, предназначено за аптека, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” №              40, до   централния вход на Първи корпус на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД с обща                          квадратура 99,7 кв.м   както следва: търговска площ 53,7 кв.м, складови помещения 32 кв.м и                     помощни помещения 14 кв.м,   при следните условия:

        ОБЯВА

        ПРЕКРАТЕН


Диагностично – консултативен център I „Света Клементина-Варна” ЕООД
гр. Варна, бул.”Съборни” № 40,

 

на основание Заповед № 50 от 09.09.2020 г. на управителя
на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД,

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща както следва:

1. Помещение, предназначено за аптека, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, до централния вход на Първи корпус на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД с обща квадратура 99,7 кв.м както следва: търговска площ 53,7 кв.м, складови помещения 32 кв.м и помощни помещения 14 кв.м, при следните условия:

ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


ДКЦ І "Св.Клементина - Варна" ЕООД

                                                                    О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи както следва:

        1.1. Площи за разполагане на рекламни съоръжения – снап рамки с размери 70 см х 100 см – 30 бр. върху стените и фоайето на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД, при следните условия:

ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи както следва:

1.1. Помещение за стоматологичен център, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, източното крило на третия етаж в Първи корпус на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, състоящо се от пет кабинета, битовка и помощни помещения с обща квадратура 221,92 кв.м, при следните условия:
•    Начална месечна наемна цена: 1700 (хиляда и седемстотин) лева, без ДДС;
•    Депозит: 170 (сто и седемдесет) лева;
•    Стъпка на наддаване: 170 (сто и седемдесет) лева;
•    Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена
•    Предназначение: стоматологичен център
•    Изисквания към кандидатите:
- Да са регистрирани по Търговския закон; Да нямат задължения към НАП-Варна и Община Варна; Възстановяването и обзавеждането на стоматологичния център да стане за сметка на наемателя.
         1.2. Помещение – предназначено за стоматологичен кабинет с основна площ 37,05 кв.м и 26,49 кв.м допълнителна площ, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж , при следните условия:
•    Начална месечна наемна цена: 350 (триста и петдесет) лева, без ДДС;
•    Депозит: 35 (трийсет и пет) лева;
•    Стъпка на наддаване: 35 (трийсет и пет) лева;
•    Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена
•    Предназначение: стоматологичен кабинет 
•    Изисквания към кандидатите:
- Да са регистрирани по Търговския закон; Да нямат задължения към НАП-Варна и Община Варна; Ремонтът и обзавеждането на стоматологичния кабинет да стане за сметка на наемателя.

ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


ДКЦ І "Св.Клементина - Варна" ЕООД

О Б Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи както следва:

        1.1. Площи за разполагане на рекламни съоръжения – снап рамки с размери 70 см х 100 см – 30 бр. върху стените и фоайето на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД, при следните условия:

• Начална месечна наемна цена: 150 (сто и петдесет) лева, без ДДС;

• Депозит: 15 (петнадесет) лева;

• Стъпка на наддаване: 15 (петнадесет) лева;

• Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена

• Предназначение: разполагане на рекламни материали

Условията за участие са описани в документация, която може да бъде закупена от кабинет 204 всеки работен ден до 15:00 ч., до 20.03.2020г.

ОБЯВА

РЕШЕНИЕ


О Б Я В А

ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД 
О Б Я В Я В А
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот  публична -  общинска собственост, представляващи както следва:
               1.1. Място за разполагане на автомат за топли напитки с полезна площ от 1 кв.м, външна фасада, отляво на централния вход на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД.
               1.2. Място за разполагане на автомат за топли напитки с полезна площ от 1 кв.м, външна фасада, отдясно на централния вход на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД.
               1.3. Място за разполагане на автомат за топли напитки с полезна площ от 1 кв.м, първи корпус, първи етаж, във фоайето на централния вход на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД.
               1.4. Място за разполагане на автомат за топли напитки с полезна площ от 1 кв.м, първи корпус, първи етаж, десен централен коридор – срещу входа на кабинет 106.

ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


О Б Я В А

Диагностично – консултативен център I
„Света Клементина-Варна” ЕООД

О Б Я В Я В А
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост за:
               
        1.1. Помещение – лекарски кабинет с основна площ 14,68 кв.м и 7,23 кв.м допълнителна площ, както и помощни части от 1,86 кв.м, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж , при следните условия:
•       Начална месечна наемна цена: 300 (триста) лева, без ДДС;
•    Депозит: 30 (трийсет) лева;
•    Стъпка на наддаване: 30 (трийсет) лева;
•    Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена
•    Предназначение: кабинет за двойноенергийна рентгенова абсорциометрия за лумбални прешлени и бедрена шийка
•    Изисквания към кандидатите:
- Да са с регистрирана практика за първична или специализирана медицинска помощ, извън обхвата на предлаганите в ДКЦ І „Света Клементина-Варна” ЕООД специализирани медицински услуги; Да нямат задължения към НАП-Варна и Община Варна; Опит в областта, минимум една година; Възстановяването и обзавеждането на лекарския кабинет да стане за сметка на наемателя.

         1.2. Помещение с полезна площ  24,7 кв.м и 16,5 кв.м производствено помещение, разположено в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, при следните условия:
•    Начална месечна наемна цена: 2350 (две хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС;
•    Депозит: 235 (двеста трийсет и пет) лева;
•    Стъпка на наддаване: 235 (двеста трийсет и пет) лева;
•    Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена
•    Предназначение: оптика
•    Изисквания към кандидатите:
- Да имат регистрация по Търговския закон; Да нямат задължения към Община Варна и НАП-Варна; Оборудването на оптиката да стане за сметка на наемателя.

ОБЯВА

ПРИКЛЮЧИЛ

РЕШЕНИЕ


О Б Я В А

Диагностично – консултативен център I
„Света Клементина-Варна” ЕООД

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи както следва:

        1.1. Помещение – предназначено за стоматологичен кабинет с основна площ 37,05 кв.м и 26,49 кв.м допълнителна площ, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж , при следните условия:
•    Начална месечна наемна цена: 500 (петстотин) лева, без ДДС;
•    Депозит: 50 (петдесет) лева;
•    Стъпка на наддаване: 50 (петдесет) лева;
•    Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена
•    Предназначение: стоматологичен кабинет 

1.2. Площи за разполагане на рекламни съоръжения – снап рамки с размери 70 см х 100 см – 30 бр. върху стените и фоайето на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД, при следните условия:
•    Начална месечна наемна цена: 150 (сто и петдесет) лева, без ДДС;
•    Депозит: 15 (петнадесет) лева;
•    Стъпка на наддаване: 15 (петнадесет) лева;
•    Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена
•    Предназначение: разполагане на рекламни материали

 

ОБЯВА

ПРЕКРАТЕН

РЕШЕНИЕ


О Б Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за сезонно отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща както следва:

1.Помещение за диализен кабинет, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, Първи корпус, трети етаж в сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, с обща площ 30,18 кв.м. и помощни части 36,88 кв.м.

ОБЯВА

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


О Б Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за сезонно отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща както следва:

1.Помещение за диализен кабинет, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, Първи корпус, трети етаж в сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, с обща площ 30,18 кв.м. и помощни части 36,88 кв.м.

ОБЯВА

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


О Б Я В А

ДКЦ I „Света Клементина – Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от недвижим имот публична-общинска собственост, предназначени за разполагане на автомати за топли напитки. Подробности за търга, условията за участие и сроковете са описани в тръжната документация, която се получава от кабинет 201, ет.2 -Деловодство/Личен състав, срещу заплатена сума от 20 лв. без ДДС в приходната каса на здравното заведение - кабинет 204, ет.2.

ОБЯВА

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


О Б Я В А

ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост, част от сградата на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД предназначено за аптека. Подробности за търга, условията за участие, сроковете и първоначалната тръжна цена са описани в Обвята и документацията за участие, която се закупува от деловодството /каб.201/ на здравното заведение срещу 20 лв. без ДДС.

ОБЯВА

РЕШЕНИЕ

ПРИКЛЮЧЕН


О Б Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за сезонно отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща както следва:

1.1. Помещение за диализен кабинет, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, Първи корпус, трети етаж в сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, с обща площ 30,18 кв.м. и помощни части 36,88 кв.м.

ОБЯВА

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I  „Света Клементина – Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, предназначена за стоматологичен център.

1. Помещение за стоматологичен център, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, източното крило на третия етаж в Първи корпус на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, състоящо се от пет кабинета, битовка и помощни помещения с обща квадратура 221.92 кв.м.

Обява

Протокол

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: 

1.1 Помещение – лекарски кабинет с основна площ 14.68 кв.м. и 7.23 кв.м. допълнителна площ, както и помощни части от 1.86 кв.м, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж.
1.2. Помещение с полезна площ  24.7 кв.м и 16.5 кв.м производствено помещение, разположено в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус.

Протокол

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: Две места за разполагане на автомати за топли напитки, всяко с полезна площ по 1 кв.м., разположени в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр.Варна, бул. „Съборни” № 40, както следва: - първи корпус, първи етаж , централен вход - първи корпус, първи етаж, десен централен коридор – срещу входа на кабинет 106, при следните условия: Начална месечна наемна цена: 120 (сто и двайсет) лева, без ДДС; Депозит: 12 (дванайсет) лева; Стъпка на наддаване: 12 ( дванайсет) лева; Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от кабинет № 201, ет. 2 на ДКЦ I „Св.Клементина”, находяща се в гр.Варна, бул.„Съборни” № 40 след заплащане в брой на цена от 20 лева, без ДДС в приходната каса на здравното заведение, в срок до три дни преди датата за подаване на офертите, а именно 06.06.2016г.

Обява
Протокол

Приключен!

Решение

Решение от 08.06.2016 г. гр.Варна


Обява за публичен търг с тайно наддаване

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за сезонно отдаване под наем / 1.06.2016г. до 30.09.2016г./ на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за диализен кабинет, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, Първи корпус, трети етаж в сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, с обща площ 30,18 кв.м. и помощни части 36,88 кв.м. Началната наемна цена за четиримесечието е 1560 лв. (хиляда петстотин и шейсет) лева без ДДС; Депозит за участие: 156 (сто петдесет и шест) лева; Стъпка на наддаване: 156 (сто петдесет и шест) лева.

Изискванията към кандидатите и условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се вA;">ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: 

1.1 Помещение – лекарски кабинет с основна площ 14.68 кв.м. и 7.23 кв.м. допълнителна площ, както и помощни части от 1.86 кв.м, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж.
1.2. Помещение с полезна площ  24.7 кв.м и 16.5 кв.м производствено помещение, разположено в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус.

Протокол

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: Две места за разполагане на автомати за топли напитки, всяко с полезна площ по 1 кв.м., разположени в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр.Варна, бул. „Съборни” № 40, както следва: - първи корпус, първи етаж , централен вход - първи корпус, първи етаж, десен централен коридор – срещу входа на кабинет 106, при следните условия: Начална месечна наемна цена: 120 (сто и двайсет) лева, без ДДС; Депозит: 12 (дванайсет) лева; Стъпка на наддаване: 12 ( дванайсет) лева; Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от кабинет № 201, ет. 2 на ДКЦ I „Св.Клементина”, находяща се в гр.Варна, бул.„Съборни” № 40 след заплащане в брой на цена от 20 лева, без ДДС в приходната каса на здравното заведение, в срок до три дни преди датата за подаване на офертите, а именно 06.06.2016г.

Обява
Протокол

Приключен!

Решение

Решение от 08.06.2016 г. гр.Варна


Обява за публичен търг с тайно наддаване

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за сезонно отдаване под наем / 1.06.2016г. до 30.09.2016г./ на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за диализен кабинет, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, Първи корпус, трети етаж в сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, с обща площ 30,18 кв.м. и помощни части 36,88 кв.м. Началната наемна цена за четиримесечието е 1560 лв. (хиляда петстотин и шейсет) лева без ДДС; Депозит за участие: 156 (сто петдесет и шест) лева; Стъпка на наддаване: 156 (сто петдесет и шест) лева.

Изискванията към кандидатите и условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се вA;">ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: 

1.1 Помещение – лекарски кабинет с основна площ 14.68 кв.м. и 7.23 кв.м. допълнителна площ, както и помощни части от 1.86 кв.м, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж.
1.2. Помещение с полезна площ  24.7 кв.м и 16.5 кв.м производствено помещение, разположено в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус.

Протокол

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: Две места за разполагане на автомати за топли напитки, всяко с полезна площ по 1 кв.м., разположени в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр.Варна, бул. „Съборни” № 40, както следва: - първи корпус, първи етаж , централен вход - първи корпус, първи етаж, десен централен коридор – срещу входа на кабинет 106, при следните условия: Начална месечна наемна цена: 120 (сто и двайсет) лева, без ДДС; Депозит: 12 (дванайсет) лева; Стъпка на наддаване: 12 ( дванайсет) лева; Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от кабинет № 201, ет. 2 на ДКЦ I „Св.Клементина”, находяща се в гр.Варна, бул.„Съборни” № 40 след заплащане в брой на цена от 20 лева, без ДДС в приходната каса на здравното заведение, в срок до три дни преди датата за подаване на офертите, а именно 06.06.2016г.

Обява
Протокол

Приключен!

Решение

Решение от 08.06.2016 г. гр.Варна


Обява за публичен търг с тайно наддаване

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за сезонно отдаване под наем / 1.06.2016г. до 30.09.2016г./ на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за диализен кабинет, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, Първи корпус, трети етаж в сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, с обща площ 30,18 кв.м. и помощни части 36,88 кв.м. Началната наемна цена за четиримесечието е 1560 лв. (хиляда петстотин и шейсет) лева без ДДС; Депозит за участие: 156 (сто петдесет и шест) лева; Стъпка на наддаване: 156 (сто петдесет и шест) лева.

Изискванията към кандидатите и условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се вA;">ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: 

1.1 Помещение – лекарски кабинет с основна площ 14.68 кв.м. и 7.23 кв.м. допълнителна площ, както и помощни части от 1.86 кв.м, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж.
1.2. Помещение с полезна площ  24.7 кв.м и 16.5 кв.м производствено помещение, разположено в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус.

Протокол

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: Две места за разполагане на автомати за топли напитки, всяко с полезна площ по 1 кв.м., разположени в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр.Варна, бул. „Съборни” № 40, както следва: - първи корпус, първи етаж , централен вход - първи корпус, първи етаж, десен централен коридор – срещу входа на кабинет 106, при следните условия: Начална месечна наемна цена: 120 (сто и двайсет) лева, без ДДС; Депозит: 12 (дванайсет) лева; Стъпка на наддаване: 12 ( дванайсет) лева; Наддаването се извършва над обявената начална тръжна цена.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от кабинет № 201, ет. 2 на ДКЦ I „Св.Клементина”, находяща се в гр.Варна, бул.„Съборни” № 40 след заплащане в брой на цена от 20 лева, без ДДС в приходната каса на здравното заведение, в срок до три дни преди датата за подаване на офертите, а именно 06.06.2016г.

Обява
Протокол

Приключен!

Решение

Решение от 08.06.2016 г. гр.Варна


Обява за публичен търг с тайно наддаване

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за сезонно отдаване под наем / 1.06.2016г. до 30.09.2016г./ на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за диализен кабинет, находящо се в гр.Варна, в сградата на бул. „Съборни” № 40, Първи корпус, трети етаж в сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна” ЕООД, с обща площ 30,18 кв.м. и помощни части 36,88 кв.м. Началната наемна цена за четиримесечието е 1560 лв. (хиляда петстотин и шейсет) лева без ДДС; Депозит за участие: 156 (сто петдесет и шест) лева; Стъпка на наддаване: 156 (сто петдесет и шест) лева.

Изискванията към кандидатите и условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се вA;">ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: 

1.1 Помещение – лекарски кабинет с основна площ 14.68 кв.м. и 7.23 кв.м. допълнителна площ, както и помощни части от 1.86 кв.м, разположен в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус, трети етаж.
1.2. Помещение с полезна площ  24.7 кв.м и 16.5 кв.м производствено помещение, разположено в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-Варна” ЕООД в гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, първи корпус.

Протокол

Решение

ПРИКЛЮЧЕН


Обява за публичен търг с тайно наддаване

ДКЦ I „Света Клементина-Варна” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи както следва: Две места за разполагане на автомати за топли напитки, всяко с полезна площ по 1 кв.м., разположени в сградата на ДКЦ I „Св.Клементина-В%D